cut way

فقط برای دلم مینویسم...امیدوارم روزی که من نباشم این وبلاگ باشد..من جاودانه میشوم
» ۱۳٩٢/۸/٥ :: بازگشت
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٢ :: آینه های سفالی!
» ۱۳٩٠/۱٠/۱ :: letter to me!!!
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: با بیل خاک بریز روی سکوتمان!
» ۱۳۸٩/٥/۱٦ :: دلگیرم از حرفی که...
» ۱۳۸۸/٢/٧ :: ۱۳۸۸/٢/٧
» ۱۳۸۸/٢/٧ :: ۱۳۸۸/٢/٧
» ۱۳۸٧/۱٠/٢ :: رویداد
» ۱۳۸٧/٤/۱٦ :: روزانه
» ۱۳۸٧/٤/۸ :: تابستانه!!!
» ۱۳۸٦/٩/٩ :: ۱۳۸٦/٩/٩
» ۱۳۸٦/۸/۸ :: بادام تلخ
» ۱۳۸٦/۳/٥ :: ۱۳۸٦/۳/٥
» ۱۳۸٦/٢/۱٦ :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
» ۱۳۸٥/۳/۱ :: خرما خواب را بپز در شب ما!
» ۱۳۸٥/۱/٢٧ :: ۱۳۸٥/۱/٢٧
» ۱۳۸٥/۱/٢۱ :: واژه نيستی تو!
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
» ۱۳۸٤/۱۱/٧ :: اينجا باغ سيب گاز زده است!
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٦ :: عاشقانه ای از پسران نوح!!!!!
» ۱۳۸٤/٩/٩ :: دو پرواز در يک فنجان خال خال
» ۱۳۸٤/۸/٢٧ :: فکر هياهوی دنيا
» ۱۳۸٤/۸/۱٤ :: بيمارستان روزبه!!!
» ۱۳۸٤/٧/٢٢ :: گونی های خاک!!!
» ۱۳۸٤/٧/۱٠ :: ديواری!!!
» ۱۳۸٤/٦/۱٦ :: دريايي!!
» ۱۳۸٤/٦/٥ :: اين چند شب آخر
» ۱۳۸٤/٥/٢٩ :: ۱۳۸٤/٥/٢٩
» ۱۳۸٤/٥/۳ :: تقديم به مژده شمسايی و ...رخشيد فرزين
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: شيطنت می ترسد در دلم...
» ۱۳۸٤/٤/٥ :: اگر مرد بودی ميشدی کنعان...
» ۱۳۸٤/٢/٢۱ :: ۱۳۸٤/٢/٢۱
» ۱۳۸٤/٢/۱٥ :: اين معراج در صعود ما نازل شده؟
» ۱۳۸٤/٢/٩ :: خبری نيست از هيچ کجا....
» ۱۳۸٤/۱/۳۱ :: دختری که بهانه بود!
» ۱۳۸۳/۱۱/٢۸ :: توقف گاه!
» ۱۳۸۳/۱۱/۱٥ :: در سينه نقش ها...باتو!
» ۱۳۸۳/۱٠/٢۸ :: از جشنواره اومدم الان....!
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٩ :: رها شد ترانه زندانی!!!!!
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٢ :: دو تا سپيد....قديمی تر!
» ۱۳۸۳/۱٠/۱ :: غزل و آبشار...خون...کلمه!
» ۱۳۸۳/٩/٢٢ :: آخرين گورستان من «پرلاشز» نيست.
» ۱۳۸۳/٩/٩ :: من ماه را دوست دارم
» ۱۳۸۳/۸/٢٤ :: تو تب با ...هبوط...گذر ميکنی!!!
» ۱۳۸۳/۸/۱۱ :: قهوه بی خانه…
» ۱۳۸۳/۸/۳ :: سپيد مرگ روی....هزيان کلاسيک
» ۱۳۸۳/٧/٢٤ :: بلند...روشن‌مغز...در...فرو...
» ۱۳۸۳/٦/٢۳ :: کنار پياده رو...با دو پا
» ۱۳۸۳/٥/٧ :: تقسيم سلولی...آخر قسمت...
» ۱۳۸۳/٥/٢ :: من از اين بالا ميبينمت...
» ۱۳۸۳/٤/٢٧ :: تا تو ... بازی...!
» ۱۳۸۳/٤/٢۳ :: ”يكي از من نميترسد“
» ۱۳۸۳/٤/۱٩ :: ”جوجه‌اي كه رهم نداشت...به ذم من.“
» ۱۳۸۳/٤/۱٩ :: من از بهشت افتادم!